สุรากับมะเร็งลำไส้ใหญ่

มะเร็งลำไส้ใหญ่ พบได้ทั้งในเพศชายและเพศหญิง เป็นมะเร็งที่พบได้มากอันดับ 2 ในเพศชายและอันดับ 3 ในเพศหญิง อาการพบได้ดังนี้ ถ่ายอุจจาระเป็นเลือด อุจจาระลำเล็กลง ปวดท้อง ถ่ายท้องผูกสลับท้องเสีย คลำได้ก้อนในท้อง และอ่อนเพลีย ปัจจัยเสี่ยงมีได้ดังนี้

- อายุ พบว่าจะเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้นหากอายุมากกว่า 50 ปี โดยพบว่า 9ใน10 รายเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เมื่ออายุมากกว่า 50 ปี

- ประวัติเคยมีก้อนเนื้อในลำไส้มาก่อน

- ประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่

- ส่วนปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ เช่น ชนิดของอาหารที่ทาน ออกกำลังกายน้อย โรคอ้วน การสูบบุหรี่ โรคเบาหวาน และการดื่มสุรา

เห็นได้ว่าการดื่มสุราเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่ง มีการศึกษาพบว่าการดื่มสุราจะไปกระตุ้นการสร้างเซลล์มะเร็ง โดยสันนิษฐานว่าแอลกอฮอล์เป็นสารก่อมะเร็งโดยตรง โดยแอลกอฮอล์ที่ดื่มเข้าไปจะไปเพิ่มการเจริญเติบโตของเซลล์เยื่อบุผิวหนัง กระตุ้นการเกิดเซลล์มะเร็งในลำไส้ นอกจากผลโดยตรง ผลทางอ้อมคือ การไปลดภูมิคุ้มกันในร่างกาย ซึ่งพบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ดื่มสุรากับการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่มากกว่าผู้ที่ไม่ดื่ม 2-3 เท่าตัว และเพิ่มความเสี่ยงหากดื่มมากกว่า 25 กรัมต่อวัน

 

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย โทรมาคุยกับเราได้ที่ สายด่วน 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ 

 

อ้างอิง 

พิชัย แสงชาญชัย. (ม.ป.ป.). สายด่วน 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุรา (Alcohol Help Line) [เอกสารอัดสำเนา]. ม.ป.ท.: ม.ป.พ.

 
ขออนุญาติรบกวนเวลาของท่าน
ทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า
สถานบำบัด

ศุนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ (Alcohol Helpline Center)

สำนักงาน ชั้น 1 ศูนย์จิตเวชศาสตร์การเสพติด กองจิตเวชและประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เลขที่ 315 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
ต้องการวิทยากรติดต่อ อ.ธวัชชัย กุศล 0879959501

โทรศัพท์ : 02-354-8360, มือถือ : , โทรสาร : 02-354-5190 อีเมล์ : info@1413.in.th, เว็บไซต์ www.1413.in.th