สุรากับมะเร็งรังไข่

มะเร็งรังไข่ พบได้มากเป็นอันดับ 6 และมีอัตราการตายเป็นอันดับ 4 ในผู้หญิง อาการมักพบในระยะท้ายของโรค เช่น เลือดออกทางช่องคลอด เบื่ออาหาร คลื่นไส้ แน่นท้อง เป็นต้น โดยมีปัจจัยเสี่ยงดังนี้

- อายุ ปัจจัยเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้นตามอายุ ส่วนมากพบหลังวัยหมดประจำเดือน โดยครึ่งหนึ่งของผู้ที่เป็นโรคมะเร็งรังไข่จะพบหลังอายุ 63 ปี

- โรคอ้วน มีการศึกษาพบว่าผู้หญิงที่เป็นโรคอ้วน เสี่ยงเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 50

- ประวัติการไม่มีบุตร

- การใช้ฮอร์โมนทดแทน

- มีประวัติในครอบครัวเป็น โรคมะเร็งรังไข่ มะเร็งเต้านม หรือมะเร็งลำไส้ใหญ่

- ประวัติมะเร็งเต้านม

- การสูบบุหรี่              

- การดื่มสุรา

มีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมะเร็งรังไข่กับการดื่มสุรา พบว่าในผู้หญิงที่เริ่มดื่มสุราในระยะ 5 ปีแรก พบว่าสามารถเกิดโรคมะเร็งรังไข่ได้มากกว่ากลุ่มที่ไม่ดื่ม 0.9 เท่า ในการศึกษานี้ยังพบอีกว่า ถึงแม้การดื่มในปริมาณปานกลางจะไม่พบความสัมพันธ์ของการเกิดโรคนี้ แต่การดื่มเกิน 20 ดื่มต่อสัปดาห์เพิ่มความเสี่ยง 0.5 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มไม่ดื่มเลย โดยสันนิษฐานว่าการดื่มสุราสม่ำเสมอจะเกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของฮอร์โมนเอสโตรเจน และการลดลงของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน การขาดสารอาหารและโฟ-เลต

 

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย โทรมาคุยกับเราได้ที่ สายด่วน 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ 

 

อ้างอิง 

พิชัย แสงชาญชัย. (ม.ป.ป.). สายด่วน 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุรา (Alcohol Help Line) [เอกสารอัดสำเนา]. ม.ป.ท.: ม.ป.พ.
ขออนุญาติรบกวนเวลาของท่าน
ทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า
สถานบำบัด

ศุนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ (Alcohol Helpline Center)

สำนักงาน ชั้น 1 ศูนย์จิตเวชศาสตร์การเสพติด กองจิตเวชและประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เลขที่ 315 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
ต้องการวิทยากรติดต่อ อ.ธวัชชัย กุศล 0879959501

โทรศัพท์ : 02-354-8360, มือถือ : , โทรสาร : 02-354-5190 อีเมล์ : info@1413.in.th, เว็บไซต์ www.1413.in.th