เหตุผลที่ต้องเข้ารักษาในแผนกจิตเวชหรือยาเสพติด

หลายคนอาจแปลกใจหากกล่าวว่า แผนกที่บำบัดรักษาผู้ป่วยติดสุราคือแผนกจิตเวชหรือแผนก

ยาเสพติด โดยเฉพาะแผนกจิตเวชนั้น เมื่อกล่าวถึง คนก็มักจะนึกถึงการรักษาอาการป่วยทางจิต จึงคิดว่าการติดสุราไม่น่าเกี่ยวข้องกับแผนกนี้ อย่างไรก็ตาม องค์กรอนามัยโลก และสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน ได้จัดโรคติดสุรา ไว้เป็นหนึ่งในโรคทางจิตเวช

โรคหรือความผิดปกติในทางจิตเวชนั้น บางครั้งแยกจากภาวะปกติได้ไม่ชัดเจน เนื่องจากอาการที่เกิดขึ้นเป็นการเบี่ยงเบนของอารมณ์ ความคิด และพฤติกรรม  ซึ่งอาจพบได้เป็นครั้งคราวในผู้ที่ปกติ โดยเกณฑ์การวินิจฉัยโรคทางจิตเวช (DSM-IV) ได้ระบุหลักการในการพิจารณาการเป็นโรคทางจิตเวชไว้ดังนี้

1. เมื่อมีอาการด้านจิตใจหรือพฤติกรรมที่มีความสำคัญทางคลินิก และอาการเหล่านี้ทำให้บุคคลนั้นเกิดความทุกข์ทรมาน หรือมีความบกพร่องในกิจวัตรต่างๆ หรือมีความเสี่ยงสูงที่จะถึงแก่ชีวิต ทุกข์ทรมาน บกพร่องในกิจกรรมต่างๆ หรือมีกิจวัตรด้านต่างๆ แย่ลงมาก

2. อาการที่เกิดขึ้นต้องไม่เป็นสิ่งที่สังคมนั้นๆ ยอมรับกันว่าเป็นเรื่องปกติ เช่น อาการซึมเศร้าจากการสูญเสียผู้ที่ตนรัก พฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากค่านิยมด้านการเมือง ศาสนา หรือด้านเพศ หรือเป็นจากความขัดแย้งระหว่างบุคคลนั้นๆ กับสังคม ไม่ถือว่าเป็นความผิดปกติทางจิตเวช นอกจากปัญหาเล่านี้ จะก่อให้เกิดภาวะดังข้อแรก

จะเห็นได้ว่าการติดสุรานั้น เข้าเกณฑ์ของโรคทางจิตเวชตามที่ระบุไว้ เพราะฤทธิ์จากสุรา ผลกระทบจากสุรา และอาการถอนพิษสุราทำให้เกิดความทุกข์ทรมาน มีความบกพร่องในกิจวัตรต่างๆ หรือมีความเสี่ยงสูงที่จะถึงแก่ชีวิต ทุกข์ทรมาน และบกพร่องในกิจกรรมต่างๆ หรือมีกิจวัตรด้านต่างๆ ที่แย่ลงมาก

ดังนั้นการบำบัดเพื่อเลิกสุราจึงจำเป็นต้องเข้ารับบริการจากแผนกจิตเวชหรือแผนกยาเสพติด โดยมีจิตแพทย์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการปรับเปลี่ยนความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมเป็นผู้ให้การบำบัดรักษา โดยจิตแพทย์จะมีรูปแบบการบำบัดรักษาผู้ติดสุราที่เฉพาะเจาะจง และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยในผู้ติดสุราสามารถหยุดดื่มได้อย่างปลอดภัย และไม่ทุกข์ทรมาน รวมถึงมีโอกาสประสบความสำเร็จในการหยุดดื่มสูง

 

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย โทรมาคุยกับเราได้ที่ สายด่วน 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ 

 

อ้างอิง 

สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร. (ม.ป.ป.). Cause and Classification of Mental disorder [เอกสารประกอบการบรรยาย]. ม.ป.ท.: ม.ป.พ.
ขออนุญาติรบกวนเวลาของท่าน
ทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า
สถานบำบัด

ศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด (1413 สายด่วนเลิกเหล้า) (ภายใต้คณะแพทยศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ อาคารจุฬาพัฒน์ 14
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อประสานงาน
คุณ สุชาครีย์ พิบูลธรรมศักดิ์

โทรศัพท์ : 0830872879, มือถือ : , โทรสาร : อีเมล์ : 1413alcoholhelpcenter@gmail.com, เว็บไซต์ www.1413.in.th