สุรากับโรคความดันโลหิตสูง

ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงระยะเริ่มแรก ส่วนใหญ่จะไม่มีอาการ อาจตรวจพบโดยการตรวจเช็คสุขภาพประจำปี หรือเจ็บป่วยด้วยโรคอื่น สำหรับรายที่มีอาการ จะมีอาการมึนงง ตาพร่ามัว ปวดศีรษะตรงท้ายทอย มักจะปวดตอนตื่นนอน เหนื่อยง่าย แน่นหน้าอก นอนไม่หลับ อ่อนเพลีย บางรายเลือดกำเดาออกบ่อยๆ อาการดังกล่าว อาจเกิดจากโรคอื่นได้อีกหลายโรค และที่สำคัญที่สุด โรคความดันโลหิตสูงนี้ บางรายอาจไม่มีอาการใดเลยก็ได้ นอกจากตรวจวัดด้วยเครื่องมือแพทย์จึงจะทราบ

การดื่มสุราปริมาณมากมีผลทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงได้ เนื่องจากการดื่มสุราจะไปกระตุ้นหัวใจให้สูบฉีดเลือดได้เร็ว และแรงขึ้น ทำให้เกิดความดันสูงในหลอดเลือด นอกจากนี้แล้ว การดื่มสุรายังนำไปสู่โรคทางระบบหลอดเลือดและหัวใจอื่นๆ เช่น โรคไขมันในเลือดสูง  โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน โรคกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ ซึ่งผลพวงจากโรคต่างๆเหล่านี้ก็คือ ทำให้เกิดความดันโลหิตสูงนั่นเอง ที่น่ากลัวยิ่งไปกว่านั้นคือภาวะต่างๆเหล่านี้อาจทำให้การทำงานของหัวใจเสื่อมลง หัวใจเต้นผิดปกติ และอาจเกิดภาวะหัวใจวาย ซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตได้โดยเฉียบพลัน

การหลีกเลี่ยงโรคความดันโลหิตสูงสามารถทำได้โดยออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ทำจิตใจให้แจ่มใส พักผ่อนให้เพียงพอ และงดการดื่มสุราซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค

 

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย โทรมาคุยกับเราได้ที่ สายด่วน 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์

 

อ้างอิง 

พิชัย แสงชาญชัย. (ม.ป.ป.). สายด่วน 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุรา (Alcohol Help Line) [เอกสารอัดสำเนา]. ม.ป.ท.: ม.ป.พ.

สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์. (ม.ป.ป.). ความดันโลหิตสูง. ค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2554, จาก http://www.yourhealthyguide.com/article/ah-hypertension-2.html

 
ขออนุญาติรบกวนเวลาของท่าน
ทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า
สถานบำบัด

ศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด (1413 สายด่วนเลิกเหล้า) (ภายใต้คณะแพทยศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ อาคารจุฬาพัฒน์ 14
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อประสานงาน
คุณ สุชาครีย์ พิบูลธรรมศักดิ์

โทรศัพท์ : 0830872879, มือถือ : , โทรสาร : อีเมล์ : 1413alcoholhelpcenter@gmail.com, เว็บไซต์ www.1413.in.th