การป้องกันการกลับไปดื่มซ้ำ


การจัดการเรื่องการเงิน

21 ธ.ค. 55 / อ่าน 3999

ผู้ติดสุราควรทำแผนการใช้เงิน การทำบัญชีครัวเรือน จะทำให้ทราบว่าในแต่ละเดือน ครอบครัวมีรายรับ-รายจ่ายอะไรบ้าง เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการวางแผนการใช้จ่ายเงินของครอบครัว และแก้ไขปัญหาหนี้สินให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีวิธีการดังนี้

การสร้างโอกาสในการทำงาน

21 ธ.ค. 55 / อ่าน 3557

ผู้ติดสุรามักประสบปัญหาในการทำงาน ได้แก่ การถูกเลิกจ้างงาน ไม่จ้างงาน เนื่องมาจากดื่มสุราขณะทำงาน ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง การขาดงานบ่อย เป็นต้น ทำให้ผู้ติดสุราไม่มีรายได้ ก่อให้เกิดความเครียด ปัญหาทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัว และดื่มสุรา ดังนั้นหากผู้ติดสุราสามารถประกอบอาชีพได้ตามศักยภาพ ชุมชนให้โอกาสในการทำงาน จะสามารถลดพฤติกรรมการดื่มสุราได้

การพัฒนาทักษะในการสื่อสาร

21 ธ.ค. 55 / อ่าน 3472

วิธีการง่ายๆที่จะช่วยพัฒนาทักษะในการสื่อสาร มีดังนี้

การพัฒนาทักษะในการควบคุมตนเอง

21 ธ.ค. 55 / อ่าน 5816

ฝึกทักษะการจัดการกับอารมณ์ มี 4 ขั้นตอน ได้แก่

ความรู้เรื่องการใช้ยา

21 ธ.ค. 55 / อ่าน 4616

ผู้ติดสุราควรมีความรู้เรื่องยา ข้อควรระวังในการใช้ยา ภาวะแทรกซ้อนและแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการรับประทานยา เพื่อให้ผู้ติดสุรามีการดูแลตนเองเรื่องยาอย่างถูกต้อง เหมาะสม ดังนี้

การดูแลที่อยู่อาศัย

21 ธ.ค. 55 / อ่าน 3272

ที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัย จะส่งเสริมให้ผู้ติดสุรา มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี เอื้อต่อการลด ละ เลิกการดื่มสุรา

9 อุปนิสัยที่ทำให้เลิกเหล้าได้สำเร็จ

21 ธ.ค. 55 / อ่าน 4105

อุปนิสัยยอมรับความจริง เมื่อยอมรับความจริงว่าเรามีปัญหาชีวิต จิตใจก็จะสงบลง เป็นการเปิดโอกาสให้เราได้พิจารณาปัญหาอย่างที่มันเป็นจริง ซึ่งจะทำให้เรามีโอกาสเห็นทางออกของการแก้ปัญหาได้มากขึ้น

วิถีชีวิตที่เป็นอยู่ดีในการเลิกเหล้า

21 ธ.ค. 55 / อ่าน 3777

ช่วงที่ผ่านมาของการดื่มสุรา ผู้ป่วยเคยชินกับการใช้สุราเป็นทางออก เปรียบเสมือนสุราเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ดังนั้น การเลิกสุราไม่ใช่เพียงแค่หยุดดื่มเท่านั้น ผู้ป่วยควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่เป็นอยู่ดีต่อสุขภาพ และเรียนรู้การสร้างความสุขอย่างง่ายๆ ซึ่งวิถีชีวิตที่เป็นอยู่ดี มีดังต่อไปนี้


<<12
หน้า 1 จาก 2, แสดง 8, จำนวน 10 รายการ


สถานบำบัด

ศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด (1413 สายด่วนเลิกเหล้า) (ภายใต้คณะแพทยศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ อาคารจุฬาพัฒน์ 14
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อประสานงาน
คุณ สุชาครีย์ พิบูลธรรมศักดิ์

โทรศัพท์ : 0830872879, มือถือ : , โทรสาร : อีเมล์ : 1413alcoholhelpcenter@gmail.com, เว็บไซต์ www.1413.in.th