เมื่อผู้ดื่มเสี่ยงต่อการทำร้ายตนเอง

ถ้าผู้ดื่มคิดทำร้ายตนเอง หรือคิดฆ่าตัวตาย การดื่มสุราจะทำให้ขาดความยับยั้งชั่งใจ เพิ่มโอกาสในการทำร้ายตนเองหรือฆ่าตัวตายสำเร็จในผู้ที่มีความคิดฆ่าตัวตาย ไม่ควรดื่มสุรา แม้ในปริมาณน้อยๆก็ตาม การช่วยเหลือผู้ที่คิดทำร้ายตนเอง หรือฆ่าตัวตาย มีดังนี้

  1. ไม่เข้าไปจู่โจมทันที ถ้าบุคคลนั้นอยู่ในภาวะไม่สบายใจหรือขู่ทำร้ายตนเอง ให้เก็บอาวุธหรือสิ่งของที่อาจใช้ทำร้ายตนเองได้
  2. ไม่ให้บุคคลนั้นอยู่คนเดียว ถ้าพิจารณาแล้วว่ายังมีความเสี่ยงสูงต่อการฆ่าตัวตาย ให้อยู่กับคนอื่น หรือให้มีคนอื่นอยู่ด้วย เพื่อให้ผ่านพ้นระยะวิกฤตที่คิดฆ่าตัวตาย
  3. ถ้าบุคคลนั้นยังดื่มสุรา พยายามให้หยุดดื่มโดยเด็ดขาด
  4. ชวนพูดคุยหน่วงเหนี่ยวไม่ให้บุคคลนั้นเข้าถึงวิธีการที่จะทำร้ายตนเอง โดยการสอบถามถึงความผูกพันกับคนรอบข้างของบุคคลนั้นๆ ด้วยน้ำเสียงและท่าทีที่สุภาพ ให้เกียรติ ไม่ตัดสินถูกผิด ไม่ควรพูดแนะนำหรือพูดเตือนถ้าเขาไม่ได้ทำตามความคิดของการฆ่าตัวตายนั้น ผู้ช่วยเหลือควรรับฟังอย่างเข้าใจ ให้เขาได้มีโอกาสระบายความทุกข์ ความอัดอั้น ความคับข้องใจ ถามถึงเหตุผลที่คิดจะทำร้ายตนเอง
  5. ขอความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
  6. โทรศัพท์เรียกบริการสายด่วน 1323 ที่แบ่งพื้นที่รับผิดชอบอย่างทั่วถึง ต่อสายตรงถึงแผนกจิตเวชฉุกเฉินในแต่ละเขตพื้นที่ทั่วประเทศ
  7. โทรศัพท์เรียกบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน เรียกรถพยาบาล ซึ่งเป็นบริการที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย ดังนั้นสิ่งที่ควรปฏิบัติในขณะที่โทรแจ้งคือ ควรมีสติ แจ้งสถานการณ์ที่เกิดเหตุอย่างถูกต้อง อธิบายอาการคนเจ็บอย่างละเอียด รวมทั้งแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการประสานงานให้ความช่วยเหลือคนเจ็บ และที่สำคัญควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือคนเจ็บอย่างเคร่งครัด
  8. พาบุคคลนั้นส่งแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาล
  9. พาบุคคลนั้นไปพบแพทย์ทั่วไป
  10. ให้ความมั่นใจและให้ข้อมูลว่า หลายคนที่เป็นแบบนี้ จะรู้สึกดีขึ้นถ้าไปพบแพทย์

 

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย โทรมาคุยกับเราได้ที่ สายด่วน 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ 

 

อ้างอิง

เบญจพร ปัญญายง. (2553). คู่มือการปฐมพยาบาลผู้ที่มีปัญหาจากการดื่มสุรา. เชียงใหม่: พิมพ์เดือนดี.
ขออนุญาติรบกวนเวลาของท่าน
ทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า
สถานบำบัด

ศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด (1413 สายด่วนเลิกเหล้า) (ภายใต้คณะแพทยศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ อาคารจุฬาพัฒน์ 14
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อประสานงาน
คุณ สุชาครีย์ พิบูลธรรมศักดิ์

โทรศัพท์ : 0830872879, มือถือ : , โทรสาร : อีเมล์ : 1413alcoholhelpcenter@gmail.com, เว็บไซต์ www.1413.in.th