วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

ให้บริการปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ที่มีคุณภาพ ด้วยผลการวิจัยระดับสากล สร้างความรู้ใหม่จากประสบการณ์ ผนึกผสานศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายให้บริการสุขภาพ

พันธกิจ

เพื่อเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ดังต่อไปนี้

  1. ให้บริการปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ (ALCOHOL HELPLINE) ที่มีคุณภาพระดับสากล
  2. สังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับ (ALCOHOL HELPLINE) สู่การพัฒนาระบบช่วยเหลือที่มีคุณภาพ
  3. รวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ (ALCOHOL HELPLINE) และให้ความรู้แก่สาธารณะอย่างต่อเนื่อง
  4. พัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบวิชาชีพสุขภาพและอาสาสมัคร เพื่อการเลิกสุราทางโทรศัพท์ ระดับชาติ
  5. ร่วมประสานงานเพื่อการผลักดันนโยบายระบบสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดสุราขออนุญาติรบกวนเวลาของท่าน
ทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า
สถานบำบัด

ศุนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ (Alcohol Helpline Center)

สำนักงาน ชั้น 1 ศูนย์จิตเวชศาสตร์การเสพติด กองจิตเวชและประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เลขที่ 315 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
ต้องการวิทยากรติดต่อ อ.ธวัชชัย กุศล 0879959501

โทรศัพท์ : 02-354-8360, มือถือ : , โทรสาร : 02-354-5190 อีเมล์ : info@1413.in.th, เว็บไซต์ www.1413.in.th